Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės asmens duomenų tvarkymo taisyklės  2018-08-08 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės įstatai 2017-12-21 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės vidaus darbo tvarkos taisyklės 2018-03-23 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninė 2018-2020 m. strateginis veiklos planas 2018-02-20 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės elgesio kodeksas 2014-01-14 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas 2017-05-18 redakcija

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo VšĮ Kelmės ligoninėje tvarka, jos vykdymo bei kontrolės aprašas 2017-12-29 redakcija

Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarka

Paciento medicininės dokumentacijos ligoninėje saugojimo, išdavimo ir sunaikinimo tvarka

Darbo laiko kontrolės VšĮ Kelmės liogninėje tvarka 2017-12-29 redakcija

VšĮ Kelmės ligoninės mokamų paslaugų asmens sveikatos priežiūros teikimo tvarka Atnaujintas 2018-10-22